Videonor

Videonor generelle avtalebetingelser

1 Generelt

Avtalen omfatter leveranse av serviceytelser, support og annet vedlikehold til de produkter (utstyr og/eller programmer) som er avtalt. Ytelsene dekker feilsituasjoner som oppstår under normal drift.

2 Definisjoner

Tjenester: De tjenester, kompetanse og kunnskap Kunden etter Avtalen skal motta fra Leverandøren.
Leveranse/Implementering. Det tidspunkt Kunden mottar leveranse av tjenester eller ferdigstiller implementering med skriftlig melding til Kunden.

Responstid: Tiden fra en henvendelse (kjøp eller feilmelding) er registrert hos Leverandøren, til Leverandøren starter feilretting.

3 Samarbeid

Enhver part kan skriftlig innkalle den annen til møte med fem virkedagers varsel for å drøfte forhold som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen. Melding og varsel etter Avtalen skal avgis skriftlig til avtalt kontaktperson hos motparten.

4 Betalingsbetingelser

Løpende tjenester iht. denne Avtalen betales forskuddsvis i henhold til betingelser avtalt i kjøpskontrakten fra startdato.

For andre ytelser der det ikke er avtalt en fast pris belastes dette etter medgått tid og materiell i tråd med Leverandørens gjeldende timesatser og tillegg.

Ved for sen betaling har Leverandøren krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling. Betalingsmislighold ut over 30 dager gir Leverandøren rett til å heve inngått avtale med 30 dagers varsel. Hevingsretten bortfaller dersom forfalt beløp samt påløpne renter til og med betalingsdagen erlegges før utløpet av sistnevnte 30-dagers-periode

5 Endringer etter avtaleinngåelse

Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelse skal signeres av begge parter. Dersom Kunden ønsker endring i den avtalte leveranse som medfører at leveringsforpliktelsenes karakter og/eller omfang blir annerledes enn forutsatt, har Leverandøren rett til å kreve endring i vederlag og/eller tidsplaner.

6 Kundens plikter

Kunden forutsettes å legge til rette for at Leverandøren kan utføre avtalte tjenester, og ellers å oppfylle sine plikter etter Avtalen. Unnlatelse kan lede til utsettelse eller bortfall av Leverandørens plikt til ytelse.

Kunden oppnevner minst 2 kontaktpersoner som kan rekvirere assistanse. Kunden innestår for at personalet innehar slik kompetanse som er nødvendig for å benytte utstyr og programvare.

7 Mislighold

Dersom Leverandøren ikke overholder sine forpliktelser iht. Avtalen og dette ikke skyldes forhold på Kundens side eller andre forhold som ligger utenfor Leverandørens kontroll foreligger det mislighold av Avtalen.

Ved mislighold kan begge parter kreve erstatning iht. norsk lov for dokumentert økonomisk tap som er forårsaket av den annen part med følgende begrensninger:
a) Indirekte tap og tap av data dekkes ikke. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap, skade på andre gjenstander eller immaterielle verdier og krav fra tredjepart.
b) Samlet erstatning og refusjon kan i løpet av et år ikke overstige det samlede vederlag (ekskl. mva) etter Avtalen for det aktuelle året.

Begrensningene i pkt. a) gjelder ikke dersom parten har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Den part som vil påberope seg mislighold eller erstatning må uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig etter at vedkommende part fikk kjennskap til misligholdet.

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, kan den annen part etter å ha gitt parten rimelig frist til å bringe forholdet i orden heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Ved heving skal Kunden betale for utførte ytelser frem til hevingstidspunktet.

8 Taushetsplikt

Partene skal ikke la uvedkommende få adgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger, samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

9 Force Majeure

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen med en (1) mnd. varsel dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen.

10 Varighet, opphør og oppsigelse

Avtalens varighet er angitt i kjøpskontrakten. I denne perioden kan ikke Avtalen sies opp. Etter første periode fornyes Avtalen automatisk for nye 12 måneder av gangen, med mindre kunde varsler leverandør skriftlig, 3 måneder før avtalens utløp.

11 Overdragelse

Rettigheter og forpliktelser etter denne Avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten den annens parts skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Avtalen kan dog overdras til et annet selskap i samme konsern. Leverandøren kan fritt benytte factoring og annen overdragelse av fordringer.

12 Tvisteløsning

Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av Avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler. Oslo tingrett er avtalt verneting.